Druga izdaja Atlasa Krvnih celic

Obveščamo vas, da je izšla druga izdaja Atlasa krvnih celic:

Podgornik H., Pretnar J., Černelč P.

ATLAS KRVNIH CELIC

Nova izdaja je 10 strani obsežnejša od prve. V njej je skoraj 70 novih slik, od tega več kot 50 dodatnih, manjši del pa zamenjanih. Dodani sta dve novi poglavji: »Citomorfološki pregled kostnega mozga« ter »Druge bolezenske najdbe v kostnem mozgu«. Nekatera poglavja so bistveno razširjena, druga pa dopolnjena.

Izdajatelj: Hematološko laboratorijsko združenje

Cena: 25 Eur.

Knjigo lahko naročite: https://www.hematolosko-laboratorijsko-zdruzenje.si/sl/

Kontaktne osebe: hermina.cibej@kclj.si, tadej.furlan@kclj.si