EC4 register evropskih specialistov laboratorijske medicine

Leta 1998 je bil na ravni  European Communities Conferderation of Clinical Chemistry (EC4), ki deluje pod okriljem European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM), ustanovljen Register evropskih specialistov klinične kemije in laboratorijske medicine - EC4 Register of Specialists in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

Razlog za ustanovitev EC4 registra je temeljil na poenotenju izobrazbenih zahtev na področju klinične kemije in laboratorijske medicine za specialiste klinične kemije in laboratorijske medicine in podpori pri priznavanju tega poklica v Evropski uniji. Ker gre pri tem poklicu za zelo heterogeno skupino strokovnjakov, ki delujejo na različnih področjih laboratorijske diagnostike, je bila urejenost poklica specialista v različnih članicah EU zelo neenotna, tako glede na izobraževalni sistem kot tudi glede zastopanosti osnovnih profilov (zdravnikov, farmacevtov, kemikov in biologov...), ki se nato izobražujejo v nadaljnjem specialističnem študiju.

Z namenom poenotiti ustrezno strokovno izobrazbo, je bil sprejet EU Standard ekvivalentnosti izobraževanja, ki predpisuje najmanj 9 let dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja po programu, ki je usklajen z evropskim programom specializacije (EC4 European Syllabus for Post-Graduate Training in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: version 4-2012).

Postopki in definicije za delovanje Komisije za registracijo in EC4 registra so opisani v dokumentu Guide to Register, Version 3-2010, ki predpisuje minimalne standarde izobraževanja in usposabljanja za poklic specialist laboratorijske medicine.

Prvi pogoj za pristop k registraciji v EC4 registru je doseganje Standarda ekvivalentnosti izobraževanja in vodenje Nacionalnega registra specialistov laboratorijske medicine v posamezni državi EU. Naš izobraževalni sistem za področje specializacije iz medicinske biokemije je že leta 2005 dosegel ekvivalent standarda s pogoji izobrazbenih zahtev EC4 (The EC4 European Syllabus for Post-Graduate Training in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: version 4-2012). EC4 komisija za registracijo je izdala kodeks ravnanja Code of Conduct: version 2 - 2008, ki ga je ob registraciji potrebno sprejeti in se po njem ravnati.

V EC4 register je vključenih več kot 2000 strokovnjakov iz 20 različnih držav in število nenehno narašča.

 

Namen registra je :

  • poenotiti ustrezno strokovno izobrazbo za poklic specialist laboratorijske medicine znotraj EU, ne glede na to v kateri državi se strokovnjak izobražuje in ne glede na subspecialno področje delovanja
  • uveljaviti minimalne zahteve za izobraževanje in usposabljanje v laboratorijski medicine v EU;
  • uveljaviti osnovno orodje za medsebojno priznavanje kvalifikacij,
  • preko medsebojnega priznavanja kvalifikacij vzpodbuditi nenehen napredek kakovosti stroke in njenih izvajalcev;
  • uvesti naziv EuSpLM;
  • sodelovanje z drugimi strokovnimi združenji, diagnostično industrijo in evropskimi komisijami…

Register temelji na prostovoljni bazi. Registrirajo se lahko specialisti medicinske biokemije, ki so vpisani v Register izvajalcev laboratorijske medicine pri ZLMS. Po registraciji prejmejo certifikat in lahko uporabljajo naziv EuSpLM za obdobje 5 let. Po tem obdobju je potrebna ponovna registracija.

Do sedaj je v EC4 register včlanjenih 40 slovenskih specialistov. Članstvo v EC4 registru evropskih specialistov nam je pomagalo tudi pri pogajanjih z vlado, zato se nam pridružite!

Več informacij o EC4 registru evropskih specialistov klinične kemije in laboratorijske medicine poiščite na spletni strani EFLM.